drktorch1.gif (13497 bytes)filigrjosn.gif (5851 bytes)drktorch1.gif (13497 bytes)

profvivcamic.gif (1592 bytes)

 

 

Mantras

Mantra Primer chakra - Mantra Segundo Chakra

Mantra Tercer Chakra

Mantra Cuarto Chakra - Mantra Quinto Chakra

Mantra Sexto Chakra - Mantra Séptimo Chakra -

 

Mantra Universal (Budismo verdadero)

mantranegr.gif (6934 bytes)wpe134.jpg (4812 bytes)

 

wpe135.jpg (5014 bytes)

                                   

 

Siguiente